تاريخ: 25/9/1397

پست الکترونیکی


مشروح خبر

 

موضوع فراخوان: شرکت صنعت فولاد شادگان(سهامی خاص) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای دانش فنی و تجربیات مفید مرتبط جهت پروژه های زیر:

  1.ا 1-   احداث یک کارخانه فولادسازی به روش قوس الکتریکی طی دوفاز،با ظرفیت تولید2،5میلیون تن درسال،که احداث فازاول آن با ظرفیت1میلیون تن درسال به همراه واحدهای جانبی(wtp) آن و پیش بینی فازدوم آن در لی آوت(Lay out)باظرفیت 1،5میلیون تن درسال در این مرحله

   2. 2-   پیش بینی کارخانه احیاء مستقیم سوپر مگامدول میدرکس به ظرفیت 2،5میلیون تن در سال در لی اوت

3-   احداث کارخانه نورد میلگرد به ظرفیت1میلیون تن در سال، بر اساس یکی از تکنولوژی های کارآمد و شناخته شده اروپایی یا ژاپنی بصورت EPC شامل عملیات طراحی پایه وتفصیلی تأمین وساخت تجهیزات واحداث کارخانه به روش شارژ گرم در کلیه مراحل (احیاء و نورد میلگرد) در استان خوزستان-شهرستان شادگان باشرایط زیراقدام نماید

4-   دستگاه مناقصه گذار:  شرکت صنعت فولاد شادگان

5-    برآورد مدت انجام کار: 30 ماه

6-    شرایط پیمانکاران:

از کلیه گروه های همکاری متشکل از مشارکت مدنی یا کنسرسیوم دو شرکت ایرانی - خارجی که دارای صلاحیت های لازم برای اجراء پروژه به روش EPC در چارچوب یک شخصیت حقوقی را داشته باشند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت به عمل می آید.

لازم به ذکر است گروه های همکاری طراحی و ساخت متشکل از مشارکت مدنی یا کنسرسیوم دو شرکت ایرانی - خارجی می توانند به شرط ارائه تفاهم نامه همکاری و تعیین رهبر(leader) یا نماینده مشارکت و ارائه ماتریس مسئولیت های تخصصی و با ارائه مسئولیتها و تعهدات اشتراکی و تضامنی مشارکت در برابر کارفرما، در این ارزیابی شرکت نمایند. شرکت ایرانی عضو مشارکت مدنی یا کنسرسیوم باید دارای گواهی نامه معتبر صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رتبه یک پیمانکاری طرح و ساخت (EPC)  در رشته صنعت که دارای اعتبار زمانی  حداقل سه سال را داشته، ارائه نموده و ضمنا به اطلاع می رساند نوع مناقصه دو مرحله ای و پیش بینی مدت زمان انجام کار و بهره برداری آزمایشی 30 ماه درنظر گرفته شده است. پس از ارزیابی و تائید صلاحیت پیمانکار، جهت دریافت اسناد و فرم های مربوط به شرکت در مناقصه، دعوت بعمل می آید.

در این راستا گروه های همکاری واجد صلاحیت می توانند ازتاریخ درج نوبت دوم آگهی حداکثر ظرف مدت30روزکاری نسبت به ارائه تفاهم نامه همکاری و ارائه ماتریس مسئولیت های تخصصی به همراه موارد خواسته شده در ذیل اقدام نمایند:

1-  مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه.

2-  داشتن تجربیات موفق در خصوص اجرای موضوع مناقصه از نظر گستردگی و پیچیدگی فنی و حجم ریالی طی 10 سال اخیر به شرح ذیل و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان مربوطه )ارائه نام و شماره تلفن کارفرما الزامیست(.

الف . توضیحات مربوط به پروژه مناقصه مشابه و مرتبط

ب.  محل اجرا پروژه مشابه و مرتبط

پ.  هزینه پروژه مشابه و مرتبط

ت.  مدت زمان پروژه مشابه و مرتبط

3-  تفاهم نامه همکاری وماتریس مسئولیت های تخصصی درگروه های همکاری طراحی و ساخت(EPC)   متشکل از مشارکت مدنی یا کنسرسیوم دو شرکت ایرانی- خارجی

4- روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت در خصوص اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و نیز صاحبان امضای مجاز

5-  گزارش آخرین وضعیت سهام و مشخصات سایت رسمی هر یک از اعضا مشارکت مدنی یا کنسرسیوم ) شرکت ایرانی - خارجی (

6-  ارائه کپی برابر اصل گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شرکت ایرانی عضو مشارکت مدنی یا کنسرسیوم

7-    مستندات در خصوص دارا بودن ظرفیت آزاد مناقصه گر در رشته های اعلامی توسط شرکت ایرانی عضو مشارکت مدنی یا کنسرسیوم

8-    ارائه ساختار تشکیلات و ماتریس مسئولیتهای تخصصی برای انجام کار مورد نظر به همراه لیست مشخصات کامل کارکنان اصلی و کلیدی )شامل نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، سوابق کاری کارکنان، تاریخ ورود به شرکت، سابقه کار خارج از شرکت محل خدمت، عنوان )سمت( شغلی، میزان آشنایی با زبان انگلیسی و رایانه و اعضای مشارکت مدنی یا کنسرسیوم شرکت ایرانیخارجی

 

 

 

 

 

9-    دو نمونه از مستندات پروژه هایی که بدون تاخیر غیر مجاز به اتمام رسیده است )نظیر صورتجلسه تحویل موقت یا دائم پروژه... )و،اعضای مشارکت مدنی یا کنسرسیوم شرکت ایرانی خارجی

10- ارائه گزارش )هایی(  که بیانگر توان مالی یا توان تأمین مالی جهت اجرا پروژه به روش (EPC)  مشارکت مدنی یا کنسرسیوم باشد

11-ارائه تصویر PLAN HSE در پروژه های مشابه به همراه رویه ها و دستورالعمل ها به همراه گزارش دو ساله حوادث حین کار پرسنل و ماشین آلات در قراردادهای منعقده.

12-عملکرد گذشته در پروژه مشابه و یا سایر پروژه های مرتبط به صنایع فولاد

13- گزارش عملکرد از خرابی ها وتعمیرات سه سال اول پس ازبهره برداری وقطعات یدکی مصرفی ازپروژه های مشابه قبلی که به تأییدکارفرما رسیده باشد

14- گزارش میزان تولید ماهانه از شروع بهره برداری تا حصول به ظرفیت اسمی از پروژه های مشابه قبلی که به تأیید کارفرما رسیده باشد

15- مهارتهای فنی که نشان دهنده صلاحیت مدیران کلیدی، پرسنل حرفه ای و فنی مرتبط به کار بر روی این پروژه و با تاکید خاص بر مهارت و تجربه در زمینه های فنی قابل مقایسه با پروژه که اطلاعات مورد نیاز از تیم پروژه پیشنهادی جهت همکاری عبارتند از:

الف. نام 

ب. عملکرد

پ. تخصص فنی

16- سیستم های مدیریت پروژه

الف. سیستم مدیریت کیفیت و سیستم آموزش بر اساس استانداردهای سری ISOبه همراه رویه ها و دستورالعملها

ب. سیستم مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای معتبر بطور مثال PMBOK به همراه رویه ها و دستورالعمل ها

پ. ارائه HSE PLAN در پروژه های مشابه به همراه رویه ها و دستورالعمل ها

ت. لیست نرم افزارهای اصلی )عمومی و اختصاصی( مورد استفاده

17- منابع و تجهیزات، از جمله امکانات و مالکیت معنوی، که شامل:

الف. تجهیزات تخصصی

ب. مالکیت معنوی

پ. امکانات در اختیار یا استیجاری داخل و خارج از کشور

18-سایر مدارک مفید به تشخیص شرکت کننده گان در فراخوان ارزیابی

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور بوده، پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مستندات ومدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی شرکتهای پیمانکاری در پاکات دربسته و ممهور نمودن کلیه مستندات به همراه امضاء مجاز تعهدآور نماینده مشارکت گروه های همکاری طراحی و ساختEPC متشکل از مشارکت مدنی یا کنسرسیوم می توانند حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری پس از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی )نوبت دوم(،آمادگی خود را برای شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی به صورت مکتوب به همراه مدارک مورد درخواست جهت تعیین صلاحیت و ارزیابی توان فنی و اجرائی به آدرس استان خوزستان ، بندر امام خمینی ، کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان ، امور حقوقی و قراردادها تحویل و رسید دریافت نمایند .

بدیهی است ارسال اطلاعات در این مرحله صرفاً جهت بررسی و ارزیابی کیفی پیشنهاد دهنده بوده و درخواست ارائه پیشنهاد فنی و بازرگانی متعاقباً اعلام خواهد شد لذا هیچگونه حقوقی برای پیشنهاد دهنده، در این مرحله منظور نخواهد شد.

مشروح خبر

 
      ایستگاه اصلی و خط انتقال برق 400 کیلو ولت شرکت صنعت فولاد شادگان و خط انتقال آن روز پنجشنبه 95/09/18 با حضور مدیر عامل ، مدیران ارشد شرکت فولاد شادگان نمایندگان شرکت برق منطقه ای استان خوزستان ، مشاورین و مجریان طرح به بهره برداری رسید.
 
 
 
      به گزارش روابط عمومی شرکت ، این ایستگاه دارای سطح ولتاژ 400 کیلو ولت ، با دو فیدر خط 400 کیلو ولت و دو فیدر ترانس 400 کیلو ولت و 28 فیدر خط خروجی 33 کیلوولت است. ظرفیت ترانسهای پست 400 کیلو ولت ، 85 و 190 مگا ولت آمپر می باشد. سامانه کنترل آن از نوع کانونشنال و در خروجی 33 کیلو ولت از نوع است که بااستفاده از آخرین استانداردهای جهانی ساخته شده است. ایستگاه برق 400 کیلو ولت فولاد شادگان در زمینی به مساحت 5/7 هکتار و با اعتبار بیش از 470 میلیارد ریال احداث شده است.
 
  
 
      ایستگاه برق 400 کیلو ولت فولاد شادگان با هدف ارائه خدمات برق رسانی به شرکت صنعت فولاد شادگان احداث شده است .
 

مشروح خبر

 
      در روز سه شنبه 95/09/16 مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در رأس هیأتی از شرکت صنعت فولاد شادگان بازدید به عمل آورد.
 
 
      به گزارش روابط عمومی شرکت آقای مدرس خیابانی مدیر عامل و برخی از مدیران ارشد شرکت فولاد خوزستان ، آقای خرم نیا رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد شادگان و هیأت همراه از شرکت صنعت فولاد شادگان دیدن کردند.
 
 
      مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان ضمن بازدید از قسمت های مختلف شرکت فولاد شادگان و اطلاع از آخرین پیشرفت فیزیکی پست برق 400 کیلو ولت و بخش های مختلف سایت احیاء مستقیم جلسه ای با حضور مهندس تفضلی مدیر عامل شرکت صنعت فولاد شادگان و مدیران ارشد این شرکت برگزار کرد که در طی آن مشکلات و موانع کاری موجود مطرح و همچنین بر پیروی از سیاست های هماهنگ در جهت پیشرفت فیزیکی، تکمیل و بهره برداری هرچه سریعتر از سایت احیاء و همچنین اقتصادی کردن هرچه بیشتر فعالیت ها تاکید شد.
 
  
      در این جلسه یک ساعته همچنین مهندس تفضلی ضمن تشکر و قدردانی از حضور آقای مدرس خیابانی، وضعیت شرکت صنعت فولاد شادگان و روند رو به رشد این شرکت به خصوص در پست برق و سایت احیاء مستقیم برای بازدید کنندگان تشریح و از حمایت های همه جانبه مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان و هیأت مدیره تقدیر و تشکر کرد.
 
 

مشروح خبر

 
بازدید استاندار خوزستان از شرکت فولاد شادگان
      در روز شنبه 95/09/06 ، استاندار خوزستان در رأس هیأتی از شرکت فولاد شادگان بازدید به عمل آورد.
      به گزارش روابط عمومی شرکت ، آقای دکتر شریعتی در رأس هیأتی از مدیران کل استان ، فرماندار شادگان ، بخش داران شهرستان و مدیران ارشد شرکت های مختلف از بخش های مختلف شرکت فولاد شادگان بازدید نمود.
 
 
      در این بازدید که حجت الاسلام و المسلمین ناصری نژاد ، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز استاندار را همراهی می کرد ، مهمانان از قسمت های پست 400 کیلوولت ، احیاء مستقیم و ... دیدن کردند.
 
 
      در این دیدار مهندس تفضلی ، مدیر عامل شرکت صنعت فولاد شادگان نیز ضمن خوشامدگویی به مهمانان شرکت گزارشی از آخرین وضعیت و پیشرفت شرکت فولاد شادگان ارائه و در خصوص رفع برخی مشکلات موجود در شرکت و دستورات مقتضی برای توسعه تا سقف 4 میلیون تن ، از استاندار و نماینده مجلس خواستار همکاری نمود.
 
 
      بازدید کنندگان در ساعت 18:15 شرکت را ترک کردند

مشروح خبر

 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95020
 
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد تأمین نیروی انسانی جهت خدمات عمومی ،اداری و پشتیبانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی بصورت دومرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
 
لذا از کلیه شرکت ها، مؤسسات و پیمانکاران ذیصلاح که دارای تجربه، سوابق کاری مرتبط و توان مالی در زمینه فوق می باشند دعوت به عمل می آید.
1) موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی جهت خدمات عمومی ،اداری و پشتیبانی مورد نیاز کارفرما
2) طول دوره قرارداد :12 ماه شمسی می باشد.
3) محل اجرای کار: شادگان - کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان، شرکت صنعت فولاد شادگان.
4) کارفرما: شرکت صنعت فولاد شادگان
5) مناقصه از نظر مراحل بررسی به صورت عمومی دو مرحله ای می باشد.
6) شرکت کنندگان در مناقصه بر اساس ارزیابی صلاحیت، امتیاز دهی و در صورت احراز شرایط پاکت قیمت (ج) آنها گشوده خواهد شد
7) شرکت کنندگان درمناقصه می بایست در ساعات اداری مورخ  15/ 08 /1395 لغایت  17/ 08 /1395 جهت اخذ اسناد مناقصه به دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت (اتاق13) مراجعه نمایند.
8) جهت شرکت در مناقصه مبلغ یک میلیون ریال (1،000،000ریال) به حساب شماره 1090095664 بانک تجارت شعبه مرکزی شادگان کد 10900 بنام شرکت صنعت فولاد شادگان، واریز و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس شادگان - کیلومتر10 جاده سربندر_آبادان_شرکت صنعت فولاد شادگان- دفترحقوقی و امور قراردادها (اتاق13) مراجعه فرمائید.
9) مناقصه گر باید مبلغ 200،000،000 ریال (دویست میلیون ریال) را به عنوان تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی یا نقداً طی فیش واریزی تهیه نموده و همراه با اسناد مناقصه درپاکت" الف "به این شرکت تحویل نمایند.
    بدیهی است به پیشنهاداتی که فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند قطعاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10) پیشنهاد آن شرکت با ضمیمه بودن سپرده شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج در بند (9) این آکهی عمل شده باشد بایستی حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1395/08/23 به دفترحقوقی و امورقراردادهای شرکت صنعت فولاد شادگان تسلیم و رسید دریافت گردد.
11) پاکات الف و ب پیشنهاد دهندگان در ساعت10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/08/24 در محل شرکت صنعت فولاد شادگان واقع در شادگان کیلومتر10 جاده سربندر _ آبادان بازگشایی و قرائت خواهد شد.
12) قیمت پیشنهاد شده باید قطعی باشد و تغییراتی چون افزایش دستمزد، و غیره دلیلی برای توجیه تقاضای افزایش قیمت پیشنهادی تا پایان اعتبار پیشنهاد قیمت نخواهد بود و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نباید در پیشنهاد قیمت لحاظ شود.
13) مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: کپی برابر با اصل مدارک اساسنامه، آگهی تأسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی، تصویر سوابق کاری مرتبط حداقل دو سال گذشته همراه با قرارداد و رضایت نامه های مربوطه.
14) به منظور تفهیم و توجیه مناقصه گران درخصوص شرایط مناقصه، نحوه ارائه پیشنهاد و انتظارات کارفرما در روز سه شنبه مورخ 1395/08/18 ساعت 10 صبح به اتفاق نماینده کارفرما و با حضور کلیه شرکت کنندگان در مناقصه از محل اجرای کار بازدید به عمل خواهد آمد و سپس در محل سالن جلسات شرکت جلسه ای با حضور کلیه حاضرین تشکیل خواهد شد و شرکت کنندگان در مناقصه می توانند کلیه سئوالات خود را مطرح و پاسخ دریافت نمایند.
15) پیشنهاد دهندگان می بایست دارای تأییدیه صلاحیت معتبر از اداره کل کار و امور اجتماعی و دارای شخصیت حقوقی و سابقه کار مفید و مرتبط و حسن انجام کار از کارفرمای قبلی را داشته باشند و در صورت عدم ارائه هریک از موارد فوق، پیشنهاد ارائه شده بازگشایی نخواهد شد.
16) فقط شرکت هایی که زمینه فعالیت آنها مرتبط با موضوع مناقصه می باشند، حق شرکت در مناقصه را دارند و پیشنهاد شرکت های با زمینه فعالیت غیر مرتبط بازگشایی نخواهد شد.
17) شرکت صنعت فولاد شادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله بدون اینکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
18) لازم به ذکر می باشد،پیمانکاران بومی(شهرستان شادگان) در شرایط یکسان و با سابقه کار مشابه در اولویت قرار دارند.
19) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 
شماره تلفن های لازم جهت دریافت اطلاعات بیشتر ( 52238670 – 061و 09161185215) امور قراردادها - عبادی
 

مشروح خبر

 
    مراسم عزاداری و سینه زنی سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) همزمان با سوم و هشتم ماه محرم الحرام در نمازخانه ستاد شرکت صنعت فولاد شادگان برگزار شد.
    به گزارش روابط عمومی مراسم روز سوم محرم با سخنرانی حجة الاسلام و المسلمین شاهرخی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شادگان در خصوص امر به معروف و نهی از منکر آغاز گردید و در ادامه آقایان ، حاج جواد واعظ و صادق غبیشاوی مداحان اهل بیت حاضرین در مراسم را به فیض رساندند.
 
 
 
    در روز هشتم محرم الحرام نیز برنامه ای با حضور سخنران برجسته استان و استاد الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز ، دکتر سید یوسف محفوظی موسوی و با موضوع قیام عاشورا اهداف و فلسفه این قیام و شناخت امام حسین (ع) برگزار و سپس زیارت عاشورا توسط مداح اهل بیت امیر گاموری قرائت گردید.
 
  
 
    در این مراسم مدیرعامل ، مدیران ارشد و پرسنل شرکت فولاد شادگان حضور داشتند.
    گفتنی است که سالانه در ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین(ع) این مراسم در نمازخانه ستاد کارفرمای شرکت فولاد شادگان برپا می باشد.

مشروح خبر

 
    روز سه شنبه مورخ 95/05/29 رئیس محترم هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان در رأس هیأتی از شرکت صنعت فولاد شادگان بازدید کرد.
 
    به گزارش روابط عمومی ، دکتر سروش رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان به همراه مهندس مدرس خیابانی مدیرعامل و هیأت مدیره آن شرکت ، در خصوص بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه فولاد شادگان و همچنین بازدید از سایت های احیاء مستقیم و فولادسازی از شرکت فولاد شادگان دیدن کردند.
 
 
    پس از این بازدید جلسه ای با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران شرکت فولاد شادگان در خصوص رفع مشکلات و موانع موجود جهت راه اندازی واحد احیاء مستقیم شرکت برگزار ، و تصمیماتی در خصوص رفع این موانع و مشکلات جهت بهره برداری هرچه سریعتر واحد احیاء مستقیم اتخاذ گردید.
 
 
    پس از پایان این جلسه بازدیدکنندگان در ساعت 15:30 شرکت را ترک کردند.

مشروح خبر

 
    به گزارش روابط عمومی ، دومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت فولاد شادگان برای سال مالی 1394 در روز شنبه مورخ 95/04/26 با حضور سهامداران ، هیأت مدیره ، مدیرعامل ، معاونین شرکت ، حسابرس و بازرس قانونی در سالن کنفرانس نور شرکت ملی فولاد ایران برگزار گردید.
 
 
    در این جلسه ابتدا مهندس علیمرادپور مدیرعامل شرکت صنعت فولاد شادگان ، گزارش کاملی از فعالیت های شرکت در سال 94 ارائه نمود و اهداف هیأت مدیره برای سال 95 را تبیین کرد. وی در این گزارش میزان پیشرفت احیاء مستقیم را بیان و تاریخ حدودی افتتاح فاز یک شرکت را در آینده نزدیک اعلام کرد. مهندس علیمرادپور در خصوص بخش فولادسازی شرکت نیز توضیحات کامل و مبسوطی را ارائه کرد.
 
 
    در ادامه این نشست ، اعضاء مجمع پس از استماع گزارش بازرس قانونی ، مبنی بر مقبول بودن صورت های مالی ارائه شده ، ضمن تأیید و تصویب صورت های مالی سال 94 ، تصمیماتی در ارتباط با فعالیت های شرکت در سال 95 گرفتند.
 
 
 
    لازم به ذکر است مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت فولاد شادگان با حضور کلیه سهامداران ، از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، شرکت ملی فولاد ایران ، شرکت فولاد خوزستان ، شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان و شرکت ایده پردازان صنعت فولاد ، برگزار گردید.

مشروح خبر

    به گزارش روابط عمومی ، روز شنبه مورخ 19/04/95 مهندس علیمرادپور مدیرعامل شرکت صنعت فولاد شادگان در رأس هیأتی از مدیران این شرکت ، روز جهت تبریک عید سعید فطر با امام جمعه و نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.
    در این دیدار مهندس علیمرادپور طی سخنانی ضمن تبریک این عید بزرگ گفت : عید فطر روز تولد دوباره انسان و فصل تازه شکفتن ایمان در روح و جان های پاک و بیدار است. عید فطر، عید فطرتهای روشنی می باشد که پس از گذشت ماه مبارک رمضان در نخستین روز ماه شوال اجر و پاداش خود را تنها در قرب الهی جستجو می کنند.
 
 
    در ادامه این دیدار مهندس علیمرادپور ضمن ارزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ، عید بزرگ و سعید فطر و جشن پیروزی بر شیاطین درون و برون را به همه مردم نجیب و شریف شهرستان شادگان تبریک و از خداوند متعال رستگاری و عزت و کرامت همگان رامسئلت نمود .
 
 
    در پایان این دیدار ، حجت الاسلام شرفی امام جمعه و حجت الاسلام ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک این عید بزرگ ، برای مدیر عامل ، هیأت همراه و پرسنل شرکت صنعت فولاد شادگان آرزوی سلامتی ، سربلندی و موفقیت نمودند .

مشروح خبر

    به گزارش روابط عمومی همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ، مسابقه قرآنی ضیافت ماه نور به همت پایگاه بسیج شهدای جاوید الاثر ، در سطح شرکت فولاد شادگان برگزار گردید.
    این مسابقه قرآنی به صورت کتبی و در جهت بالا بردن سطح معلومات دینی و قرآنی پرسنل برگزار و خوشبختانه با استقبال بسیار خوب کارکنان مواجه گردید. پس از پایان مهلت تعیین شده و جمع آوری پاسخنامه ها ، خوشبختانه تعداد واجدین شرایط دریافت جایزه که موفق به ارائه پاسخ به حد نصاب لازم بودند بسیار زیاد بود و برای تعیین برندگان نهایی ، بین افراد واجد شرایط قرعه کشی صورت گرفت.
 
 
    در این قرعه کشی که با حضور مهندس علیمراد پور مدیرعامل شرکت صورت گرفت ، تعداد بیست نفر (طبق لیست ذیل) به عنوان برندگان نهایی تعیین شدند که به هر کدام مبلغ یک میلیون ریال جایزه اهدا خواهد گردید.
 
 
    در پایان ، مدیرعامل شرکت ضمن تشکر از برگزار کنندگان مسابقه ضیافت ماه نور ، برگزاری چنین مسابقاتی را برای ارتقاء سطح دانش دینی و همچنین ایجاد انگیزه پرسنل ، لازم و بر تداوم برگزاری چنین مسابقاتی تاکید کرد.
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمد معاوی

11

توفیق حیاتی

2

مصطفی آلبوبالدی

12

یوسف ملاچی

3

سعید عساکره

13

محمد حسین عساکره

4

خلیل بنی اسد

14

سید مسعود هاشمی بابا حیدری

5

قاسم خنفری

15

قاسم دورقی منش

6

محمد صادق خادمی

16

شهید حزباوی

7

عباس آلبوغبیش

17

عبدالامیر حمیدی

8

علی رئیس زاده

18

طاهره نائینی

9

ابراهیم تمیمی

19

حسام صباحی مقدم

10

عظیم آلبوعلی

20

حیدر عامری


1 - 2 - 3

 

 

 
 

منو