تاريخ: 26/5/1397

پست الکترونیکینظر شما در خصوص وب سایت جدید صنعت فولاد شادگان چیست؟  30/1/1388

1- خيلي خوب
22%
2- خوب
14%
3- متوسط
13%
4- بد
51%

 

 

 
 

منو