تاريخ: 25/9/1397

پست الکترونیکی


  آگهی مناقصه تأمین نیروی انسانی خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت صنعت فولاد شادگان  تاریخ: 15/8/1395


 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95020
 
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد تأمین نیروی انسانی جهت خدمات عمومی ،اداری و پشتیبانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی بصورت دومرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
 
لذا از کلیه شرکت ها، مؤسسات و پیمانکاران ذیصلاح که دارای تجربه، سوابق کاری مرتبط و توان مالی در زمینه فوق می باشند دعوت به عمل می آید.
1) موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی جهت خدمات عمومی ،اداری و پشتیبانی مورد نیاز کارفرما
2) طول دوره قرارداد :12 ماه شمسی می باشد.
3) محل اجرای کار: شادگان - کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان، شرکت صنعت فولاد شادگان.
4) کارفرما: شرکت صنعت فولاد شادگان
5) مناقصه از نظر مراحل بررسی به صورت عمومی دو مرحله ای می باشد.
6) شرکت کنندگان در مناقصه بر اساس ارزیابی صلاحیت، امتیاز دهی و در صورت احراز شرایط پاکت قیمت (ج) آنها گشوده خواهد شد
7) شرکت کنندگان درمناقصه می بایست در ساعات اداری مورخ  15/ 08 /1395 لغایت  17/ 08 /1395 جهت اخذ اسناد مناقصه به دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت (اتاق13) مراجعه نمایند.
8) جهت شرکت در مناقصه مبلغ یک میلیون ریال (1،000،000ریال) به حساب شماره 1090095664 بانک تجارت شعبه مرکزی شادگان کد 10900 بنام شرکت صنعت فولاد شادگان، واریز و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس شادگان - کیلومتر10 جاده سربندر_آبادان_شرکت صنعت فولاد شادگان- دفترحقوقی و امور قراردادها (اتاق13) مراجعه فرمائید.
9) مناقصه گر باید مبلغ 200،000،000 ریال (دویست میلیون ریال) را به عنوان تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی یا نقداً طی فیش واریزی تهیه نموده و همراه با اسناد مناقصه درپاکت" الف "به این شرکت تحویل نمایند.
    بدیهی است به پیشنهاداتی که فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند قطعاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10) پیشنهاد آن شرکت با ضمیمه بودن سپرده شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج در بند (9) این آکهی عمل شده باشد بایستی حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1395/08/23 به دفترحقوقی و امورقراردادهای شرکت صنعت فولاد شادگان تسلیم و رسید دریافت گردد.
11) پاکات الف و ب پیشنهاد دهندگان در ساعت10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/08/24 در محل شرکت صنعت فولاد شادگان واقع در شادگان کیلومتر10 جاده سربندر _ آبادان بازگشایی و قرائت خواهد شد.
12) قیمت پیشنهاد شده باید قطعی باشد و تغییراتی چون افزایش دستمزد، و غیره دلیلی برای توجیه تقاضای افزایش قیمت پیشنهادی تا پایان اعتبار پیشنهاد قیمت نخواهد بود و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نباید در پیشنهاد قیمت لحاظ شود.
13) مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: کپی برابر با اصل مدارک اساسنامه، آگهی تأسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی، تصویر سوابق کاری مرتبط حداقل دو سال گذشته همراه با قرارداد و رضایت نامه های مربوطه.
14) به منظور تفهیم و توجیه مناقصه گران درخصوص شرایط مناقصه، نحوه ارائه پیشنهاد و انتظارات کارفرما در روز سه شنبه مورخ 1395/08/18 ساعت 10 صبح به اتفاق نماینده کارفرما و با حضور کلیه شرکت کنندگان در مناقصه از محل اجرای کار بازدید به عمل خواهد آمد و سپس در محل سالن جلسات شرکت جلسه ای با حضور کلیه حاضرین تشکیل خواهد شد و شرکت کنندگان در مناقصه می توانند کلیه سئوالات خود را مطرح و پاسخ دریافت نمایند.
15) پیشنهاد دهندگان می بایست دارای تأییدیه صلاحیت معتبر از اداره کل کار و امور اجتماعی و دارای شخصیت حقوقی و سابقه کار مفید و مرتبط و حسن انجام کار از کارفرمای قبلی را داشته باشند و در صورت عدم ارائه هریک از موارد فوق، پیشنهاد ارائه شده بازگشایی نخواهد شد.
16) فقط شرکت هایی که زمینه فعالیت آنها مرتبط با موضوع مناقصه می باشند، حق شرکت در مناقصه را دارند و پیشنهاد شرکت های با زمینه فعالیت غیر مرتبط بازگشایی نخواهد شد.
17) شرکت صنعت فولاد شادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله بدون اینکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
18) لازم به ذکر می باشد،پیمانکاران بومی(شهرستان شادگان) در شرایط یکسان و با سابقه کار مشابه در اولویت قرار دارند.
19) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 
شماره تلفن های لازم جهت دریافت اطلاعات بیشتر ( 52238670 – 061و 09161185215) امور قراردادها - عبادی
 

 

 

 
 

منو