تاريخ: 25/9/1397

پست الکترونیکی


  آگهی فراخوان شناسایی وارزیابی پیمانکار  تاریخ: 6/3/1396


 

موضوع فراخوان: شرکت صنعت فولاد شادگان(سهامی خاص) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای دانش فنی و تجربیات مفید مرتبط جهت پروژه های زیر:

  1.ا 1-   احداث یک کارخانه فولادسازی به روش قوس الکتریکی طی دوفاز،با ظرفیت تولید2،5میلیون تن درسال،که احداث فازاول آن با ظرفیت1میلیون تن درسال به همراه واحدهای جانبی(wtp) آن و پیش بینی فازدوم آن در لی آوت(Lay out)باظرفیت 1،5میلیون تن درسال در این مرحله

   2. 2-   پیش بینی کارخانه احیاء مستقیم سوپر مگامدول میدرکس به ظرفیت 2،5میلیون تن در سال در لی اوت

3-   احداث کارخانه نورد میلگرد به ظرفیت1میلیون تن در سال، بر اساس یکی از تکنولوژی های کارآمد و شناخته شده اروپایی یا ژاپنی بصورت EPC شامل عملیات طراحی پایه وتفصیلی تأمین وساخت تجهیزات واحداث کارخانه به روش شارژ گرم در کلیه مراحل (احیاء و نورد میلگرد) در استان خوزستان-شهرستان شادگان باشرایط زیراقدام نماید

4-   دستگاه مناقصه گذار:  شرکت صنعت فولاد شادگان

5-    برآورد مدت انجام کار: 30 ماه

6-    شرایط پیمانکاران:

از کلیه گروه های همکاری متشکل از مشارکت مدنی یا کنسرسیوم دو شرکت ایرانی - خارجی که دارای صلاحیت های لازم برای اجراء پروژه به روش EPC در چارچوب یک شخصیت حقوقی را داشته باشند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت به عمل می آید.

لازم به ذکر است گروه های همکاری طراحی و ساخت متشکل از مشارکت مدنی یا کنسرسیوم دو شرکت ایرانی - خارجی می توانند به شرط ارائه تفاهم نامه همکاری و تعیین رهبر(leader) یا نماینده مشارکت و ارائه ماتریس مسئولیت های تخصصی و با ارائه مسئولیتها و تعهدات اشتراکی و تضامنی مشارکت در برابر کارفرما، در این ارزیابی شرکت نمایند. شرکت ایرانی عضو مشارکت مدنی یا کنسرسیوم باید دارای گواهی نامه معتبر صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رتبه یک پیمانکاری طرح و ساخت (EPC)  در رشته صنعت که دارای اعتبار زمانی  حداقل سه سال را داشته، ارائه نموده و ضمنا به اطلاع می رساند نوع مناقصه دو مرحله ای و پیش بینی مدت زمان انجام کار و بهره برداری آزمایشی 30 ماه درنظر گرفته شده است. پس از ارزیابی و تائید صلاحیت پیمانکار، جهت دریافت اسناد و فرم های مربوط به شرکت در مناقصه، دعوت بعمل می آید.

در این راستا گروه های همکاری واجد صلاحیت می توانند ازتاریخ درج نوبت دوم آگهی حداکثر ظرف مدت30روزکاری نسبت به ارائه تفاهم نامه همکاری و ارائه ماتریس مسئولیت های تخصصی به همراه موارد خواسته شده در ذیل اقدام نمایند:

1-  مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه.

2-  داشتن تجربیات موفق در خصوص اجرای موضوع مناقصه از نظر گستردگی و پیچیدگی فنی و حجم ریالی طی 10 سال اخیر به شرح ذیل و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان مربوطه )ارائه نام و شماره تلفن کارفرما الزامیست(.

الف . توضیحات مربوط به پروژه مناقصه مشابه و مرتبط

ب.  محل اجرا پروژه مشابه و مرتبط

پ.  هزینه پروژه مشابه و مرتبط

ت.  مدت زمان پروژه مشابه و مرتبط

3-  تفاهم نامه همکاری وماتریس مسئولیت های تخصصی درگروه های همکاری طراحی و ساخت(EPC)   متشکل از مشارکت مدنی یا کنسرسیوم دو شرکت ایرانی- خارجی

4- روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت در خصوص اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و نیز صاحبان امضای مجاز

5-  گزارش آخرین وضعیت سهام و مشخصات سایت رسمی هر یک از اعضا مشارکت مدنی یا کنسرسیوم ) شرکت ایرانی - خارجی (

6-  ارائه کپی برابر اصل گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شرکت ایرانی عضو مشارکت مدنی یا کنسرسیوم

7-    مستندات در خصوص دارا بودن ظرفیت آزاد مناقصه گر در رشته های اعلامی توسط شرکت ایرانی عضو مشارکت مدنی یا کنسرسیوم

8-    ارائه ساختار تشکیلات و ماتریس مسئولیتهای تخصصی برای انجام کار مورد نظر به همراه لیست مشخصات کامل کارکنان اصلی و کلیدی )شامل نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، سوابق کاری کارکنان، تاریخ ورود به شرکت، سابقه کار خارج از شرکت محل خدمت، عنوان )سمت( شغلی، میزان آشنایی با زبان انگلیسی و رایانه و اعضای مشارکت مدنی یا کنسرسیوم شرکت ایرانیخارجی

 

 

 

 

 

9-    دو نمونه از مستندات پروژه هایی که بدون تاخیر غیر مجاز به اتمام رسیده است )نظیر صورتجلسه تحویل موقت یا دائم پروژه... )و،اعضای مشارکت مدنی یا کنسرسیوم شرکت ایرانی خارجی

10- ارائه گزارش )هایی(  که بیانگر توان مالی یا توان تأمین مالی جهت اجرا پروژه به روش (EPC)  مشارکت مدنی یا کنسرسیوم باشد

11-ارائه تصویر PLAN HSE در پروژه های مشابه به همراه رویه ها و دستورالعمل ها به همراه گزارش دو ساله حوادث حین کار پرسنل و ماشین آلات در قراردادهای منعقده.

12-عملکرد گذشته در پروژه مشابه و یا سایر پروژه های مرتبط به صنایع فولاد

13- گزارش عملکرد از خرابی ها وتعمیرات سه سال اول پس ازبهره برداری وقطعات یدکی مصرفی ازپروژه های مشابه قبلی که به تأییدکارفرما رسیده باشد

14- گزارش میزان تولید ماهانه از شروع بهره برداری تا حصول به ظرفیت اسمی از پروژه های مشابه قبلی که به تأیید کارفرما رسیده باشد

15- مهارتهای فنی که نشان دهنده صلاحیت مدیران کلیدی، پرسنل حرفه ای و فنی مرتبط به کار بر روی این پروژه و با تاکید خاص بر مهارت و تجربه در زمینه های فنی قابل مقایسه با پروژه که اطلاعات مورد نیاز از تیم پروژه پیشنهادی جهت همکاری عبارتند از:

الف. نام 

ب. عملکرد

پ. تخصص فنی

16- سیستم های مدیریت پروژه

الف. سیستم مدیریت کیفیت و سیستم آموزش بر اساس استانداردهای سری ISOبه همراه رویه ها و دستورالعملها

ب. سیستم مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای معتبر بطور مثال PMBOK به همراه رویه ها و دستورالعمل ها

پ. ارائه HSE PLAN در پروژه های مشابه به همراه رویه ها و دستورالعمل ها

ت. لیست نرم افزارهای اصلی )عمومی و اختصاصی( مورد استفاده

17- منابع و تجهیزات، از جمله امکانات و مالکیت معنوی، که شامل:

الف. تجهیزات تخصصی

ب. مالکیت معنوی

پ. امکانات در اختیار یا استیجاری داخل و خارج از کشور

18-سایر مدارک مفید به تشخیص شرکت کننده گان در فراخوان ارزیابی

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور بوده، پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مستندات ومدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی شرکتهای پیمانکاری در پاکات دربسته و ممهور نمودن کلیه مستندات به همراه امضاء مجاز تعهدآور نماینده مشارکت گروه های همکاری طراحی و ساختEPC متشکل از مشارکت مدنی یا کنسرسیوم می توانند حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری پس از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی )نوبت دوم(،آمادگی خود را برای شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی به صورت مکتوب به همراه مدارک مورد درخواست جهت تعیین صلاحیت و ارزیابی توان فنی و اجرائی به آدرس استان خوزستان ، بندر امام خمینی ، کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان ، امور حقوقی و قراردادها تحویل و رسید دریافت نمایند .

بدیهی است ارسال اطلاعات در این مرحله صرفاً جهت بررسی و ارزیابی کیفی پیشنهاد دهنده بوده و درخواست ارائه پیشنهاد فنی و بازرگانی متعاقباً اعلام خواهد شد لذا هیچگونه حقوقی برای پیشنهاد دهنده، در این مرحله منظور نخواهد شد.

 

 

 
 

منو