تاريخ: 21/9/1396

پست الکترونیکی

 دبیر خانه 
تلفن: ۰۶۱۵۲۲۳۸۶۷۱
تلفن:
 06152238672
فاکس :  ۰۶۱۵۲۲۳۸۶۷۴
 
 
   کارخانه
نشانی : شادگان - کیلومتر ۱۰ جاده سربندر آبادان
کدپستی:
تلفن دبیرخانه : ۰۶۱۵۲۲۳۸۶۷۱
فاکس دبیرخانه : ۰۶۱۵۲۲۳۴۶۰۳
پست الکترونیک: info@ssico.ir
   
  
   روابط عمومی  
تلفن :  
فاکس :  
پست الکترونیک: info@ssico.ir
 
  
  حراست 
تلفن : ۰۶۱۵۲۲۳۴۶۰۱
فاکس : ۰۶۱۵۲۲۳۸۶۸۱
پست الکترونیک:
 
 
   پیمانکاران و مشاوران

تارا طرح

۰۶۱۵۲۲۳۸۶۷۷
فولاد پایا ۰۶۱۵۲۲۳۸۶۷۸
فولاد گسترش ۰۶۱۵۲۲۳۸۶۷۹
 
 

 

 

 
 

منو