تاريخ: 1/12/1396

پست الکترونیکی

 دبیر خانه 
تلفن: 061-52238670
فاکس : 061-52238674
 
 
   بازرگانی
تلفن : 061-52238672
   
  
   روابط عمومی  

تلفن :

061-52234766
پست الکترونیک: info@ssico.ir
 
  
 
   پیمانکاران و مشاوران

تارا طرح

061-52238677
فولاد پایا 061-52238678
فولاد گسترش 061-52234764
 
 
 

 

 

 
 

منو