آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی مجدد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث نیروگاه مقیاس کوچک با توان پایه (12 مگاوات) با سوخت گاز مورد نیاز کارخانه احیاء فولاد شادگان به روش BOT

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد احداث نیروگاه مقیاس کوچک با توان پایه (12 مگاوات) با سوخت گاز مورد نیاز کارخانه احیاء فولاد شادگان به روش BOT را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کار مرتبط به روش مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی با شرایط ذیل تأمین نماید.

تهیه و خرید اسناد مناقصه:

متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را به آدرس: شادگان، کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان کد پستی71112-64331 شماره تلفن 52234742-061 به واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ( اتاق 13) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

همچنین مناقصه‌گران می‌توانند جهت دریافت غیر حضوری اسناد (بصورت الکترونیکی) نامه درخواست خود را که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را به آدرس ایمیل Karimi.m@ssico.ir ارسال تا اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید پاکت مهر و موم شده حاوی پاکات (الف، ب و ج) که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و بصورت مجزا مهر و موم شده را در مهلت زمانی مندرج در جدول زیر تحویل نمایند.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
1 212004 احداث نیروگاه مقیاس کوچک با توان پایه (12 مگاوات) با سوخت گاز مورد نیاز کارخانه احیاء فولاد شادگان به روش BOT هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 21 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 160.000 یورو

 

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

نویسنده

مطالب مرتبط