آگهی های جاری, مناقصات جاری

اصلاحیه آگهی (213664) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی نگهداری و تعمیرات پست‌های برق 33 و 6.6 کیلو ولت و پست‌های جنبی به منظور حفظ و آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز دستگاه نظارت شرکت صنعت فولاد شادگان

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی مناقصه شماره 213664 موضوع ” نگهداری و تعمیرات پست های برق 33 و 6.6 کیلو ولت و پست‌های جنبی به منظور حفظ و آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز دستگاه نظارت شرکت صنعت فولاد شادگان” می‌رساند، حداکثر تاریخ تعیین شده جهت ارسال اسناد ارزیابی کیفی روز سه‌شنبه مورخ 12/07/1401 می‌باشد.

– سایر موراد مندرج در آگهی کما کان به قوت خود باقی است.

 

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان