آرشیو آگهی ها, آرشیو مناقصات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات ساخت، سرویس، شستشو و تعمیرات و انجام تست های لازم تیوب باندهای ریکوپراتور

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد: انجام خدمات ساخت، سرویس، شستشو و تعمیرات و انجام تست های لازم تیوب باندهای ریکوپراتور مدول احیاء فولاد شادگان مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای(همراه با ارزیابی کیفی مناقصه‌گران) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

  • نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: اسناد ارزیابی کیفی در سایت (ssico.ir ) (شرکت صنعت فولاد شادگان) درج می‌گردد.
  • مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی: مناقصه‌گران حداکثر تا 15 روز پس از درج آگهی نوبت دوم،

اسناد ارزیابی را تکمیل و به همراه نامه درخواست شرکت در مناقصه به آدرس: خوزستان-شهرستان شادگان، کیلومتر10جاده سربندر- آبادان کدپستی71112-64331 واحد امورحقوقی و قراردادها ، اتاق 13 تحویل و نسبت به بارگذاری کلیه ضمائم و مدارک مورد نیاز در سامانه تأمین کالا و خدمات به نشانی www.pim.ssico.ir اقدام و در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر با شماره  52234742-061 تماس حاصل نمایند.

  • سایر شرایط مناقصه: 

3-1- اسناد مناقصه بین متقاضیان واجد شرایط مناقصه‌گزار پس از بررسی مدارک شناسایی و ارزیابی کیفی توزیع می‌گردد.

حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت شرکت در مناقصه 65 می‌باشد.

3-2- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 8.000.000.000 ریال می‌باشد.

3-3- مبلغ ضمانت انجام تعهدات به میزان 10 % مبلغ قرارداد می‌باشد.

3-4- مدت پیمان شش ماه شمسی با شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه خواهد بود.

3-5- حداقل تعداد مناقصه گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی  3(سه) مناقصه‌گر می‌باشد.

3-6- اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت درمناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن‌ها در ارزیابی‌ها نمی‌باشد.

3-7- هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.