آرشیو آگهی ها, آرشیو مناقصات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل شرکت

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد : خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل شرکت در روزهای عادی و تعطیل بصورت رفت و برگشت ، نوبتکاری و 12ساعته در اختیار، در مسیرهائی که کارفرما تعیین می کند مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار . را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای(همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

  • نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: اسناد ارزیابی کیفی در سایت (ssico.ir، ) (شرکت صنعت فولاد شادگان) جهت تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد درج می گردد.
  • مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی: مناقصه گران حداکثر تا 15 روز پس از درج آگهی نوبت دوم، اسناد ارزیابی را تکمیل و به همراه مستندات مورد نیاز و نامه درخواست شرکت در مناقصه به آدرس: خوزستان-شهرستان شادگان،کیلومتر10جاده سربندر-آبادان کدپستی71112-64331 واحد امورحقوقی و قراردادها ، اتاق 13 تحویل و در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر با شماره 52234742-061 تماس حاصل نمایند.
  • سایر شرایط مناقصه: 

3-1- اسناد مناقصه بین متقاضیان واجد شرایط مناقصه گزار پس از بررسی مدارک شناسایی و ارزیابی کیفی توزیع می گردد.

حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت شرکت در مناقصه 60 می باشد.

3-2- نوع و میزان ضمانتنامه جهت شرکت در مناقصه متعاقباً از طریق دعوت نامه کتبی به مناقصه گران واجد شرایط اعلام خواهد شد.

3-3- حداقل تعداد مناقصه گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی  3(سه) مناقصه گر می باشد.

3-4- اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در ارزیابی کیفی ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت درمناقصه های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن ها در ارزیابی ها نمی باشد.

3-5- هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان