تماس با ما

راه های ارتباط با ما

واحد حقوقی و قراردادها

منابع انسانی و امور اجتماعی

بهره برداری

مالی و اقتصادی

واحد بازرگانی

روابط عمومی