آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی فراخوان مجدد مناقصه خرید 5.000 تن چسب سیلیکات سدیم مایع به روش تولید گرم

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد: خرید 5.000 تن چسب سیلیکات سدیم مایع به روش تولید گرم با توجه به نیاز چسب برای مصرف یکسال جهت استفاده در فرآیند تولید بریکت شرکت صنعت فولاد شادگان مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای(همراه با ارزیابی کیفی مناقصه‌گران) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

  • نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: اسناد ارزیابی کیفی در سایت (ssico.ir ) (شرکت صنعت فولاد شادگان) درج می‌گردد.
  • مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی: مناقصه گران حداکثر تا 15 روز پس از درج آگهی نوبت دوم،

اسناد ارزیابی را تکمیل و به همراه نامه درخواست شرکت در مناقصه به آدرس: خوزستان-شهرستان شادگان،کیلومتر10جاده سربندر-آبادان کدپستی71112-64331 واحد امورحقوقی و قراردادها ، اتاق 13 تحویل و نسبت به بارگذاری کلیه ضمائم و مدارک مورد نیاز در سامانه تأمین کالا و خدمات به نشانی www.pim.ssico.ir اقدام و در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر با شماره  52234742-061 تماس حاصل نمایند.

  • سایر شرایط مناقصه: 

3-1- اسناد مناقصه بین متقاضیان واجد شرایط مناقصه‌گزار پس از بررسی مدارک شناسایی و ارزیابی کیفی توزیع می‌گردد.

حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت شرکت در مناقصه 65 می‌باشد.

3-2- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 4.500.000.000 ریال می‌باشد.

3-3- مبلغ ضمانت حسن انجام تعهدات به میزان 5 % مبلغ قرارداد می‌باشد.

3-4- مدت پیمان یک سال شمسی با شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه خواهد بود.

3-5- حداقل تعداد مناقصه گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی  3(سه) مناقصه‌گر می‌باشد.

3-6- اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت درمناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن‌ها در ارزیابی‌ها نمی‌باشد.

3-7- هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان