آرشیو آگهی ها, آرشیو مناقصات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 70.000 تن گندله سنگ آهن

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد خرید 70.000 تن گندله سنگ آهن را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  بر اساس مشخصات فیزیکی و شمیایی ذیل و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه  به انجام برساند.  

مشخصات فیزیکی

دانه بندی

Min 91%

8-16 mm

Max 5%

+16 mm

 Max 3%

6.3-8 mm

Max 2%

-6.3 mm

استحکام فشاری

Max 80

S.D.

Min 250

CCS
Ave.  (kg/p.)

Max 1%

CCS<100
(kg/p.)

Max 5%

CCS<150
(kg/p.)

 

Max 3%

A. index
-0.5mm

Min 22%

Porosity

Min 70 

S.A.R.
ave. (kg/p.)*

Min 95%

T. index
+6.3mm

مشخصات شیمیایی

Max 0.6%

FeO

Min
65.5%

Fe total

Max 3%

SiO2+Al2O3

Max
2.5% 

SiO2

Max 0.1%

P

0.65-0.75

B4

Min 92%

R.
Linder@760°c

Max
0.008 %

S

 

 لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه مذکور، نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را از طریق واتساپ به شماره 09376589001 ارسال و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

ردیف

شماره مناقصه

شرح کالا

مهلت دریافت اسناد مناقصه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

1

212124

خرید 70.000 تن گندله سنگ آهن

13/11/1400

54.000.000.000 ریال

هزینه
آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس: 06152238670 داخلی 130-121-122

 

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

نویسنده

مطالب مرتبط