آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ساخت قطعات یدکی (212221 و 212232)

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد ساخت قطعات یدکی مورد نیاز سه ساله سایت فولاد شادگان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای حداقل3 (سه) سال سابقه کار مرتبط با شرط احداث کارگاه ساخت در شهرستان شادگان به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

الف) تهیه و خرید اسناد مناقصه:

متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را به آدرس: شادگان، کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان کد پستی71112-64331 شماره تلفن 52234742-061 به واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ( اتاق 13) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند یا درخواست دریافت الکترونیکی اسناد را به شماره واتساپ 09376589001 ارسال نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید پاکت مهر و موم شده حاوی پاکات (الف، ب و ج) که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و بصورت مجزا مهر و موم شده را در مهلت زمانی مندرج در جدول زیر تحویل نمایند.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
1 212221 ساخت قطعات یدکی با فرآیند ورق کاری مورد نیاز سایت احیاء فولاد شادگان هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 21 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 4.000.000.000 ریال
2 212232 ساخت قطعات یدکی با فرآیند ماشین ابزار مورد نیاز سایت فولاد شادگان هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 21 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 3.000.000.000 ریال

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

مطالب مرتبط