شرکت صنعت فولاد شادگان

معرفی مدیران

مدیر عامل

حسین تقی کهزاد

خلاصه رزومه:

مدیر بخش احیاء فولاد خوزستان

مدیر بازرگانی

سید محمد مهدی موسوی

خلاصه رزومه:

مدیر حراست فولاد خوزستان

مدیر انبارها و سفارشات شرکت فولاد خوزستان

مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی

حجت اله صالحی

خلاصه رزومه :

  • عضو هیئت مدیر شرکت صنعت فولاد شادگان
  • مدیر حراست فولاد اکسین
  • معاون اجرایی شرکت فولاد اکسین
  • مدیر حراست فولاد شادگان

مدیر برنامه ریزی و توسعه

مجتبی قارونی

خلاصه رزومه :

  • مدیر حراست فولاد شادگان

مدیر بهره برداری

محمد بخیت

خلاصه رزومه :

  • مدیر واحدهای احیا مستقیم فولاد خوزستان

مدیر مالی و اقتصادی

سعید آریافر

خلاصه رزومه :

  • مدیر داخلی موسسات حسابرسی