آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای عملیات استقرار فیبر نوری، شبکه داخلی ساختمانها، نصب و راه اندازی و تنظیف تجهیزات واسط شبکه و دوربین های مدار بسته، مدیریت تصاویر و مخابرات

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور اجرای عم...

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات پاکسازی و نظافت سایت صنعتی احیاء شرکت فولاد شادگان و خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی و نیز انجام برخی فعالیت‌های فنی و خدمات نظافت ساختمان‌ها

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام خد...

تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث پمپ بنزین در شرکت صنعت فولاد شادگان، جهت تأمین سوخت ماشین‌آلات داخلی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور احداث پم...