آگهی تجدید فراخوان (214104) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع ساختمان‌های نت واحد احیاء و اجرای محوطه استقرار پیمانکاران تعمیرات سالیانه

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ساختمان‌...

آگهی (213596) تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای بصورت EPC احداث واحد ذوب و ریخته گری اسلب عریض در کارخانه صنعت فولاد شادگان

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای بصورت EPC شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی ...

آگهی فراخوان (214101) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع پروژه اجرای شبکه جمع‌ آوری و انتقال پساب صنعتی و آبهای سطحی به تصفیه خانه و برگشت آب محصول از تصفیه به محل‌های مصرف

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور پروژه اج...