آگهی فراخوان فروش صادراتی 20 هزار تن بریکت سرد

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد مقدار 20 هزار تن بریکت سرد مازاد بر نیاز خود را از طریق بندر امام خمینی (ره) صادر نماید. از متقاضیان شرکت در این فراخوان تقاضا می شود با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت به آدرس ssico.ir در قسمت مزایده و مناقصه ، ضمن بررسی مشخصات آهن اسفنجی و مطالعه شرایط صادرات ، پیشنهاد قیمت خود را به آدرس مندرج در متن فراخوان حداکثر تا تاریخ 1403/02/10 ارسال نمایند.

تلفن مستقیم واحد صادرات : 06152234763

روابط عمومی شرکت صنعت فوالد شادگان