آگهی مزایده عمومی فروش 60.000 تن ریمیت آهن اسفنجی موجود در انبار آهن اسفنجی شرکت با ترم تحویل درب کارخانه (EXW)

آگهی مزایده عمومی بشماره 1403001

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد “فروش 60.000 تن ریمیت آهن اسفنجی موجود در انبار آهن اسفنجی شرکت با ترم تحویل درب کارخانه (EXW) مطابق آنالیز اعلامی خریداران بر اساس نمونه‌برداری از دپو موجود” خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

بنابراین از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می‌گردد حداکثر تا تاریخ 26/03/1403 با مراجعه به آدرس: خوزستان- شهرستان شادگان، کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان واحد امور حقوقی و قراردادها اتاق 13و یا با ارسال نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در این مزایده به آدرس ایمیل Karimi.m@ssico.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و همچنین در صورت تمایل، حداکثر تا تاریخ 27/03/1403 نسبت به بازدید و اخذ نمونه از محل دپو اقدام و حداکثر تا تاریخ 03/04/1403 نسبت به ارائه پیشنهاد قیمتی خود اقدام نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مزایده‌گران باید اسناد تکمیل شده که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده در دو پاکات جداگانه بسته بندی و لاک و مهر نموده و در یک بسته لفاف پیچی شده مناسب قرار داده و در مهلت زمانی مقرر  و با رعایت شرایط زیر تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نمایند.

  1. ارائه ضمانت نامه بانکی یا رسید وجه (به حساب شماره1090095664 بانک تجارت شعبه مرکزی شهرستان شادگان در وجه شرکت صنعت فولاد شادگان) معادل (2 %) دو درصد مبلغ پیشنهادی در پاکت شماره 1.
  2. قیمت پیشنهادی در پاکت شماره 2.
  3. تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچگونه پیش شرطی.
  4. ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی و تحویل درب کارخانه فروشنده.
  5. کلیه تبعات زیست محیطی حاصل از عملیات انتقال و بازیافت بعهده خریدار می‌باشد.
  • تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:  52234742-061 داخلی 122 (آقای مهدی کریمی) و 09163136930( آقای آرش سلطانی )
  • شرکت صنعت فولاد شادگان در صورت تشخیص در رد یا قبول پیشنهادات و “لغو” یا ” تجدید” مزایده بدون پرداخت خسارت مختار می‌باشد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

 

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان