آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش محصولات بریکت آهن اسفنجی طبق جدول آگهی با ترم تحویل درب کارخانه (EXW) به صورت نقدی و اعتباری

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد فروش محصولات بریکت آهن اسفنجی تولیدی خود را طبق جدول زیر با ترم تحویل درب کارخانه (EXW) بصورت نقدی و اعتباری و از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله‌ای به فروش برساند.

  • نقدی
نوع محصول شماره مزایده مقدار / واحد شرایط پرداخت
بریکت آهن اسفنجی 1403002 10.000 تن (ده هزار تن) نقدی
  • اعتباری
نوع محصول شماره مزایده مقدار / واحد شرایط پرداخت
بریکت آهن اسفنجی 1403003 10.000 تن (ده هزار تن) اعتباری 3 ماهه با کارمزد ماهانه 2%

بنابراین از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می‌گردد حداکثر تا تاریخ 01/05/1403 با مراجعه به آدرس: خوزستان- شهرستان شادگان، کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان واحد امور حقوقی و قراردادها اتاق 13و یا با ارسال نامه به آدرس ایمیل Karimi.m@ssico.ir درخواست خود جهت شرکت در این مزایده را اعلام و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

لازم بذکر است؛ متقاضیان می بایست حداکثر تا تاریخ 14/05/1403 نسبت به ارائه پیشنهاد قیمتی خود اقدام نمایند.

ضمناً؛ هر یک از متقاضیان مجاز می باشند تا در هر دو مزایده مشارکت نموده و به همین منظور می بایست اسناد تکمیل شده مندرج در این مزایده را در دو پاکات جداگانه بسته بندی و لاک و مهر نموده و در یک بسته لفاف پیچی شده مناسب قرار داده و در مهلت زمانی مقرر و با رعایت شرایط زیر تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نمایند.

  1. ارائه ضمانت نامه بانکی یا رسید وجه (به حساب شماره1090095664 بانک تجارت شعبه مرکزی شهرستان شادگان در وجه شرکت صنعت فولاد شادگان) معادل (3 %) سه درصد مبلغ کل پیشنهادی در پاکت شماره 1.
  2. قیمت پیشنهادی در پاکت شماره 2.
  3. تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچگونه پیش شرطی.
  4. ارائه قیمت بر مبنای جداول فوق (فروش نقدی و اعتباری) و تحویل درب کارخانه فروشنده می باشد.
  • تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 52234742-061 و 09163189258( آقای حسین داودی واحد بازرگانی)
  • شرکت صنعت فولاد شادگان در صورت تشخیص در رد  و یا قبول پیشنهادات و “لغو” یا “تجدید” مزایده بدون پرداخت خسارت مختار می‌باشد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

 

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان