فراخوان دعوت به شرکت در مزایده فروش صادراتی مقدار 20 هزار تن بریکت سرد

شرکت صنعت فولاد شادگان بنا به درخواست برخی از متقاضیان شرکت در مزایده، اعلام می دارد که این فراخوان مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/02/16 تمدید نموده است.