آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد انجام امور خدماتی و پشتیبانی شامل فعالیت‌های نظافت، خدمات پذیرایی و سایر فعالیت‌های قابل واگذاری مـو...

Continue reading