آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران   شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد انجام عملیات سم...

Continue reading

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره مناقصه210618

«سال   تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایها» آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره مناقصه210618 شرکت صنعت فولاد ش...

Continue reading

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره مناقصه210628

«سال   تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایها» آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره مناقصه210628 شرکت صنعت فولاد شاد...

Continue reading

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) شماره مناقصه210160

«سال   تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایها» آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) شماره مناقصه210160 شرکت صنعت فولاد شاد...

Continue reading

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره99002 فروش مقدار 20.000 تن نرمه گندله آهن اسفنجی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد مقدار20.000 تن نرمه گندله آهن اسفنجی را به صورت یکجا و یا قابل تقسیم در پارت های5.000 و 10.000 تنی با...

Continue reading

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد انجام امور خدماتی و پشتیبانی شامل فعالیت‌های نظافت، خدمات پذیرایی و سایر فعالیت‌های قابل واگذاری مـو...

Continue reading