آگهی فراخوان (214103) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع پروژه آب بندی کانالهای برق سایت احیاء

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور پروژه آب...

ادامه مطلب

آگهی (214385) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع اجرای فاز دوم توسعه فضای سبز و شبکه آبیاری و زهکشی فضای سبز شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور اجرای فا...

ادامه مطلب

آگهی تجدید فراخوان (214104) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع ساختمان‌های نت واحد احیاء و اجرای محوطه استقرار پیمانکاران تعمیرات سالیانه

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ساختمان‌...

ادامه مطلب

آگهی (213596) تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای بصورت EPC احداث واحد ذوب و ریخته گری اسلب عریض در کارخانه صنعت فولاد شادگان

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای بصورت EPC شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 1 مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع احداث توسعه پست 33/400 کیلوولت فولاد شادگان (مناقصه شماره 214184)

بدینوسیله به اطلاع کلیه مناقصه گران متقاضی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع احداث توسعه پست 33/400 کیلوولت فولاد شادگان می­رسا...

ادامه مطلب

آگهی (214184) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع احداث توسعه پست 33/400 کیلو ولت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد احداث توسعه پست 33/400 کیلو ولت فولاد شادگان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتب...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان (214185) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع ارائه خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمانهای شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ارائه خد...

ادامه مطلب

آگهی (214062) فراخوان مجدد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات پاکسازی و نظافت سایت صنعتی کارخانه احیاء شرکت صنعت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام خد...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان (214101) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع پروژه اجرای شبکه جمع‌ آوری و انتقال پساب صنعتی و آبهای سطحی به تصفیه خانه و برگشت آب محصول از تصفیه به محل‌های مصرف

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور پروژه اج...

ادامه مطلب