آگهی مناقصه عمومی(۲۱۳۹۱۵) یک مرحله‌ای با موضوع مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور مبارزه ب...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نگهداری و تعمیرات کارخانه احیاء مستقیم بمنظور حفظ و آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد: نگهداری و تعمیرات کارخانه احیاء مستقیم بمنظور حفظ و آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز فولاد ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات ساخت، سرویس، شستشو و تعمیرات و انجام تست های لازم تیوب باندهای ریکوپراتور

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد: انجام خدمات ساخت، سرویس، شستشو و تعمیرات و انجام تست های لازم تیوب باندهای ریکوپراتور مدول احیاء فو...

ادامه مطلب

تجدید آگهی فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات دوره‌ای ساختمان‌های شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور نگهداری ...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی به منظور انجام پروژه‌های تکمیلی جنبی مرحله دوم مجتمع فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام پر...

ادامه مطلب