تمدید زمانی آگهی ( 214784 ) مناقصه عمومی احداث یک کارخانه تولید آهک و دولومیت کلسینه

نظر به درخواست تمدید زمانی مهلت آگهی ( 214784 ) مناقصه عمومی احداث یک کارخانه تولید آهک و دولومیت کلسینه از سوی شرکت کنندگان در مناقصه،...

ادامه مطلب

آگهی ( 214784 ) مناقصه عمومی احداث یک کارخانه تولید آهک و دولومیت کلسینه با ظرفیت تولید 200 هزار تن در سال به روش EPCF , EPCو BOT

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائ...

ادامه مطلب

آگهی (214774) مناقصه عمومی ارائه خدمات سمعی و بصری و کلیه خدمات مورد نیاز جهت برگزاری آئین و مناسبت‌ها

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائ...

ادامه مطلب

آگهی (214773) مناقصه عمومی ارائه خدمات تبلیغاتی، فرهنگی، هنری و نمایشگاهی

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائ...

ادامه مطلب

آگهی (214143) فراخوان مجدد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع انجام عملیات ساختمانی و محوطه‌سازی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام عم...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان (214103) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع پروژه آب بندی کانالهای برق سایت احیاء

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور پروژه آب...

ادامه مطلب

آگهی (214385) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع اجرای فاز دوم توسعه فضای سبز و شبکه آبیاری و زهکشی فضای سبز شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور اجرای فا...

ادامه مطلب