اطلاعیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC

پیرو درخواست مکرر شرکتهای پیمانکاری در خصوص تمدید زمان تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران به روش EPC موضوع مناقصه احداث نیروگا...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارز...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات بهسازی محیط در سطح شرکت و محیط پیرامونی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام ...

ادامه مطلب