اطلاعیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC

پیرو درخواست مکرر شرکتهای پیمانکاری در خصوص تمدید زمان تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران به روش EPC موضوع مناقصه احداث نیروگا...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارز...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نگهداری و تعمیرات کارخانه احیاء مستقیم بمنظور حفظ و آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد: نگهداری و تعمیرات کارخانه احیاء مستقیم بمنظور حفظ و آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز فولاد ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات ساخت، سرویس، شستشو و تعمیرات و انجام تست های لازم تیوب باندهای ریکوپراتور

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد: انجام خدمات ساخت، سرویس، شستشو و تعمیرات و انجام تست های لازم تیوب باندهای ریکوپراتور مدول احیاء فو...

ادامه مطلب

تجدید آگهی فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات دوره‌ای ساختمان‌های شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور نگهد...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی به منظور انجام پروژه‌های تکمیلی جنبی مرحله دوم مجتمع فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجا...

ادامه مطلب