اخبار داخلی شرکت, اطلاع رسانی و اخبار

دیدار صميمانه مهندس حکیمی مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی با کارگران واحد بهسازی محیط

امروز دوشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٣، دیدار صميمانه مهندس حکیمی مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی با کارگران واحد بهسازی محیط، در راستای ارتباط موثر با کارگران