آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی استعلام عمومی با موضوع خرید 3.000 گاز نیتروژن مایع

آگهی استعلام عمومی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد خرید 3.000 گاز نیتروژن مایع را از طریق استعلام عمومی یک مرحله‌ای انجام دهد.

بنابراین از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می‌گردد حداکثر تا تاریخ 05/09/1401 با مراجعه به آدرس: خوزستان- شهرستان شادگان، کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان واحد امور حقوقی و قراردادها اتاق 13و یا با ارسال نامه به پست الکترونیک karimi.m@ssico.ir اعلام آمادگی خود را جهت شرکت در این استعلام اعلام تا ا اسناد را دریافت نمایند.

همچنین حداکثر تا تاریخ 12/09/1401 نسبت به ارائه پیشنهاد قیمتی خود اقدام نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید اسناد تکمیل شده که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه در دو پاکات جداگانه بسته بندی و لاک و مهر نموده و در یک بسته لفاف پیچی شده مناسب قرار داده و در مهلت زمانی مقرر و با رعایت شرایط زیر تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نمایند.

  1. اسناد استعلام ممهور شده بهمراه مستندات مورد نیاز، در پاکت شماره 1.
  2. قیمت پیشنهادی صرفاً در فرمت اسناد استعلام، در پاکت شماره 2.
  3. مدت پیمان 12 ماه (یکسال) شمسی مطابق با شرایط ارسال بصورت مرحله ای می باشد.
  4. تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچگونه پیش شرطی.
  • تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: امور حقوقی و قراردادها 52234742-061 داخلی 122 و 09163189258 (آقای داودی) و 09169058577 و 09399058577 (آقای منیعات)

شرکت صنعت فولاد شادگان در صورت تشخیص در رد یا قبول پیشنهادات و “لغو” یا ” تجدید” استعلام بدون پرداخت خسارت مختار می‌باشد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

 

هزینه آگهی به عهده برنده استعلام می‌باشد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان