آگهی های جاری, مناقصات جاری

تمدید زمانی آگهی ( 214923) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع تأمین مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، احداث و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 350 مگاوات در قالب قرارداد B.O.T

نظر به درخواست تمدید زمانی مهلت آگهی ( 214923) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع تأمین مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، احداث و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 350 مگاوات در قالب قرارداد B.O.T از سوی شرکت کنندگان در مناقصه، بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت زمانی ارائه اسناد به دو هفته دیگر یعنی تا روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 تمدید می گردد.