آگهی های جاری, مناقصات جاری

اطلاعیه شماره 1 مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع احداث توسعه پست 33/400 کیلوولت فولاد شادگان (مناقصه شماره 214184)

بدینوسیله به اطلاع کلیه مناقصه گران متقاضی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع احداث توسعه پست 33/400 کیلوولت فولاد شادگان می­رساند همانطور که در مقدمه دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان اسناد مناقصه اخیر الذکر صراحتاً درج شده است، مناقصه­گر می بایست دارای گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت رسته نیرو و دارای گواهینامه معتبر صلاحیت مشاوره در تخصص انتقال نیرو باشد و مشارکت شرکت پیمانکار ( مناقصه گر) دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری زیر رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیرو با شرکت مشاور دارای گواهینامه معتبر صلاحیت مشاوره در تخصص انتقال نیرو در این مناقصه به هیچ­ عنوان و تحت هیچ شرایطی قابل قبول نمی باشد. لذا مجدداً تأکید می گردد خریداری اسناد مناقصه، بازدید و اخذ ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و … هیچگونه حقی را برای شرکت­های فاقد گواهینامه طرح و ساخت در رسته نیرو عنوان شده در فوق، ایجاد نمی کند و کلیه مناقصه گران لازم است گواهی برابر اصل شده مذکور را در پاکت “الف” به همراه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه ارائه نمایند. پاکات “الف” ، “ب” و “ج” کلیه شرکت کنندگان فاقد گواهینامه معتبر فوق الذکر عیناً به مناقصه گر عودت می گردد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان