آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی (214868) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع خدمات آموزشی منطبق بر نیازهای شغلی، استراتژی‌ها و اهداف سازمان و همچنین کانون ارزیابی و توسعه‌ای کارکنان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

خدمات آموزشی منطبق بر نیازهای شغلی، استراتژی‌ها و اهداف سازمان و همچنین کانون ارزیابی و توسعه‌ای کارکنان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد خدمات آموزشی منطبق بر نیازهای شغلی، استراتژی‌ها و اهداف سازمان و همچنین کانون ارزیابی و توسعه‌ای کارکنان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتبط به روش مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

تهیه و خرید اسناد مناقصه:

متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت فایل الکترونیکی اسناد مناقصه، نامه رسمی درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را به آدرس ایمیل Karimi.m@ssico.ir ارسال و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید پاکت مهر و موم شده حاوی پاکات (الف، ب و ج) که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و بصورت مجزا مهر و موم شده را در مهلت زمانی مندرج در جدول زیر به آدرس: شادگان- کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان کد پستی71112-64331 شماره تلفن 52227915-061 داخلی 122 به واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ( اتاق13)  تحویل نمایند.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
1 214868 خدمات آموزشی منطبق بر نیازهای شغلی، استراتژی‌ها و اهداف سازمان و همچنین کانون ارزیابی و توسعه‌ای کارکنان هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 1402/05/25 2.000.000.000 ریال

هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی و همچنین چاپ نسخ قرارداد بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

نویسنده

مطالب مرتبط