آگهی مجدد مزایده عمومی یک مرحله‌ای با موضوع فروش ۱۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی با متال تقریبی ۸۸ درصد

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد فروش ۱۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی با متال تقریبی ۸۸ درصد را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند....

ادامه مطلب

آگهی مجدد مزایده عمومی یک مرحله‌ای با موضوع فروش 650 تن آهن اسفنجی تولید اولیه کوره

تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد فروش 650 تن آهن اسفنجی تولید اولیه کوره (طبق مشخصات زیر) را از...

ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای فروش محصولات جانبی غبار اسفنجی، نرمه گندله سنگ آهن و لجن صنعتی

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد فروش محصولات جانبی تولیدی خود را طبق جدول زیر با ترم تحویل درب...

ادامه مطلب