آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات ساخت، سرویس، شستشو و تعمیرات و انجام تست های لازم تیوب باندهای ریکوپراتور

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد: انجام خدمات ساخت، سرویس، شستشو و تعمیرات و انجام تست های لازم تیوب باندهای ریکوپراتور مدول احیاء فو...

ادامه مطلب

تجدید آگهی فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات دوره‌ای ساختمان‌های شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور نگهد...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی به منظور انجام پروژه‌های تکمیلی جنبی مرحله دوم مجتمع فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجا...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات بهسازی محیط در سطح شرکت و محیط پیرامونی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام ...

ادامه مطلب