آگهی مجدد مناقصه عمومی یک مرحله ای 215907 با موضوع خرید ۳.۰۰۰ تن گاز ازت مایع گرید ۵ با خلوص ۹۹/۹۹۹ مورد نیاز واحد احیاء

آگهی مجدد مناقصه عمومی یک مرحله ای 215907 با موضوع خرید ۳.۰۰۰ تن گاز ازت مایع گرید ۵ با خلوص ۹۹/۹۹۹ مورد نیاز واحد احیاء تا چهارشنبه مورخ 1403/04/20

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد خرید ۳.۰۰۰ تن گاز ازت مایع گرید ۵ با خلوص ۹۹/۹۹۹ مورد نیاز واحد احیاء شرکت صنعت فولاد شادگان با ترم تحویل در انبار شرکت و تخلیه در مخازن ازت را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتبط به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت فایل الکترونیکی اسناد مناقصه، نامه رسمی درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ را به آدرس ایمیل Karimi.m@ssico.ir ارسال و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید پاکت مهر و موم شده حاوی پاکات (الف، ب و ج) که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و بصورت مجزا مهر و موم شده را در مهلت زمانی مندرج در جدول زیر به آدرس: شادگان- کیلومتر ۱۰ جاده سربندر- آبادان کد پستی۷۱۱۱۲-۶۴۳۳۱ شماره تلفن ۵۲۲۲۷۹۱۵-۰۶۱ داخلی ۱۲۲ به واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ( اتاق۱۳) تحویل نمایند.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
1 215907 خرید ۳.۰۰۰ تن گاز ازت مایع گرید ۵ با خلوص ۹۹/۹۹۹ مورد نیاز واحد احیاء شرکت صنعت فولاد شادگان با ترم تحویل در انبار شرکت و تخلیه در مخازن ازت هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 1403/04/18 6.000.000.000 ریال
  • هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی و همچنین چاپ نسخ قرارداد بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان