آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی (213415) آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع انجام عملیات پاکسازی، رنگ آمیزی و سندبلاست

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

انجام عملیات پاکسازی، رنگ آمیزی و سندبلاست

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد انجام عملیات پاکسازی، رنگ آمیزی و سندبلاست را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتبط به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

 

تهیه و خرید اسناد مناقصه:

متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت فایل الکترونیکی اسناد مناقصه، نامه رسمی درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را به آدرس ایمیل Karimi.m@ssico.ir ارسال و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید پاکت مهر و موم شده حاوی پاکات (الف، ب و ج) که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و بصورت مجزا مهر و موم شده را در مهلت زمانی مندرج در جدول زیر به آدرس: شادگان- کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان کد پستی71112-64331 شماره تلفن 52227915-061 داخلی 122 به واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ( اتاق13)  تحویل نمایند.

 

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
1 213415 انجام عملیات پاکسازی، رنگ آمیزی و سندبلاست هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 19/09/1402 200.000.000 ریال

هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی و همچنین چاپ نسخ قرارداد بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.