آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی (215324) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع طراحی، ساخت و نصب ماکت

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

طراحی، ساخت و نصب ماکت

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد طراحی، ساخت و نصب ماکت شرکت صنعت فولاد شادگان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتبط به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

 

تهیه و خرید اسناد مناقصه:

متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت فایل الکترونیکی اسناد مناقصه، نامه رسمی درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را به آدرس ایمیل Karimi.m@ssico.ir ارسال و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید پاکت مهر و موم شده حاوی پاکات (الف، ب و ج) که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و بصورت مجزا مهر و موم شده را در مهلت زمانی مندرج در جدول زیر به آدرس: شادگان- کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان کد پستی71112-64331 شماره تلفن 52227915-061 داخلی 122 به واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ( اتاق13)  تحویل نمایند.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
1 215324 طراحی، ساخت و نصب ماکت شرکت صنعت فولاد شادگان هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 29/09/1402 75.000.000 ریال

هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی و همچنین چاپ نسخ قرارداد بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.