مزایدات

شماره مزایده

عنوان

مهلت اعلام آمادگی

مستندات

2024/0404
فراخوان دعوت به شرکت در مزایده فروش صادراتی مقدار 20 هزار تن بریکت سرد
1403/02/16
2024/0303
تمدید فراخوان دعوت به شرکت در مزایده فروش صادراتی مقدار 50 هزار تن آهن اسفنجی
1403/02/16
1403/04 CB
آگهی فراخوان فروش صادراتی 20 هزار تن بریکت سرد
1403/02/10